Regulamin konkursu PIXBOOK&MISS FERREIRA

Autor: Miss Ferreira

REGULAMIN
konkursu PIXBOOK & MISS FERREIRA
.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs PIXBOOK&MISS FERREIRA. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Organizatorem konkursu jest Cyfrowa Foto Sp. z o.o. Zaczernie 190 36-062 Zaczernie NIP: 813-34-69-935 , zwana dalej organizatorem „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 28 listopada 2017 roku do dnia 5 grudnia 2017 rokuza pośrednictwem bloga dostępnego pod adresem www.missferreira.pl.
.
§ 2 Udział w Konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest opublikowanie w serwisie Instagram lub Facebook zdjęcia konkursowego pod hasło „kiedy jest mi zwyczajnie dobrze”. Zdjęcie musi być oznaczone hasztagami #pixbook #konkurs #zwyczajniedobrze. #pixbook.
4. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5.Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w konkursie. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
.
§ 3 Przebieg konkursu
1. Uczestnicy przystępują do konkursu publikując na Instagramie lub Facebooku zdjęcie pod zadanie konkursowe.
2. Zdjęcia należy publikować od 27 lutego 2018 roku do północy 7 marca 2018. Zdjęcia, które zostaną opublikowane przed terminem określonym powyżej lub po nim nie będą brały udziału w konkursie.
3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora i Blogera. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
4. Spośród zgłoszeń konkursowych właściciel bloga, na którym został zamieszczony wpis konkursowy, wyłoni zwycięzców, których zdjęcia zdaniem blogera w najlepszy sposób spełniłnią warunki konkursowe.
.
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w konkursie są 3 kody na fotoksiążki w formacie A4 pion 40 stron, uprawniające do zakupu tejże fotoksiążki za 0 zł. Wszystkie formy dostawy również są darmowe.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną opublikowani przez Blogera w zaktualizowanym poście konkursowym w dniu 8 marca 2018 roku.
3. Kody, o których mowa w ust. 1. zostaną wysłane nagrodzonym przez Organizatora w sposób ustalony z laureatem w wiadomości prywatnej.
4. Laureaci konkursu mają czas do 30 kwietnia 2018 r. na wykorzystanie kodu rabatowego.
5. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową na żądanie osoby nagrodzonej.

§ 5 Postanowienia Szczególne
1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:
a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych zdjęć, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.
c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obwiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i urzędom skarbowym.
4. Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w konkursie, zostaną poddane anonimizacji.